Om användning av personuppgifter och cookies

Information om behandling av patienters personuppgifter

1. Vi skyddar dina personuppgifter

Vårt mål är att du ska känna dig trygg med Minutkliniken ABs (”Minutkliniken”, ”vi”, ”oss”) hantering av dina personuppgifter. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.  Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.  Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina personuppgifter som du lämnar till oss hanteras eller som vi samlar in på annat sätt. I denna informationstext beskriver vi därför hur och varför Minutkliniken behandlar dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Minutkliniken om inget annat anges i denna information.

 

2. Varifrån samlar vi personuppgifter?

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du besöker Minutkliniken. 

I samband med ditt besök samkörs ditt personnummer mot Statens personadressregister (SPAR) för att säkerställa att uppgifter om ditt namn och adress är korrekta.

 

3. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Hantera besök

När du besöker oss registrerar vi ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och eventuellt e-post. Vi upprättar en elektronisk journal och i den registrerar vi bakgrunden till ditt besök, den vård vi gett och information om din hälsa (som du bland annat lämnat genom din hälsodeklaration om du besökt Minutkliniken för vaccination).

 

Uppgifter

 • Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer

 • Kontaktuppgifter, t.ex. adress och telefonnummer

 • Journaluppgifter, t.ex. uppgift om den vård som lämnats

 

Laglig grund till behandlingen

För att uppfylla Minutklinikens lagliga skyldighet att föra patientjournal.

 

Kvalité och administration

Dina personuppgifter behandlas också för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten, administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten och att framställa statistik om hälso- och sjukvården.

 

Uppgifter

 • Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer

 • Kontaktuppgifter, t.ex. adress och telefonnummer

 • Journaluppgifter, t.ex. uppgift om den vård som lämnats

 

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Minutklinikens berättigade intressen, och dessa anses väga tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas (intresseavvägning).

 

Hantera bonus

Om du är med i Apotek Hjärtats kundklubb ”Klubb Hjärtat” får du, i enlighet med villkoren för Klubb Hjärtat, bonuspoäng på din betalning för de tjänster Minutkliniken tillhandahåller.

 

Uppgifter

 • Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer

 • Kontaktuppgifter, t.ex. adress och telefonnummer 

 • Betalningsuppgifter vid besök hos Minutkliniken

 

Laglig grund till behandlingen

Behandlingen är nödvändig för att Minutkliniken ska kunna fullgöra Avtalet mellan dig och Minutkliniken avseende Klubb Hjärtat.

 

Hantera påminnelser

I den mån du så önskar behandlar vi uppgifter om att du vill ha en påminnelse om kommande vaccinationsdoser.

 

Uppgifter

 • Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer

 • Kontaktuppgifter, t.ex. adress och telefonnummer

 • Journaluppgifter, t.ex. uppgift om den vård som lämnats

 

Laglig grund till behandlingen

Uppgifterna behandlas med stöd av ditt samtycke.

 

4. Vem har tillgång till personuppgifterna?

Information inom Minutkliniken

Det bara den personal hos Minutkliniken som behöver dina personuppgifter i sitt arbete som har rätt att ta del av uppgifterna i din patientjournal och då under tystnadsplikt.

 

Information till Apotek Hjärtat

Om du är med i Klubb Hjärtat får Apotek Hjärtat AB information om ditt köp vid besök hos Minutkliniken. 

 

Subventionerade vaccinationer inom vårdval Vaccination till riskgrupper i Stockholm läns landsting 

Vid vaccination  inom vårdval Vaccination till riskgrupper i Stockholm läns landsting journalförs dina uppgifter i Stockholm läns landstings system ”Vaccinera”.  

 

Underleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter  anlitar Minutkliniken underleverantörer, t.ex. IT-support, som kan få tillgång till dina personuppgifter. Dessa underleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.  

 

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter och utvalda företag, än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vissa syften.

 

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det, t.ex. Inspektionen för vård och omsorg som är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård.

 

Laglig grund för överföringen

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

 

Domstol, motparter etc

I samband med en rättstvist kan vi över­föra uppgifter till andra parter, t.ex. vid patientförsäkringsärenden.

 

Laglig grund för överföringen

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berätti­gade intresse av att fast­ställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

 

5. Hur skyddas mina personuppgifter?

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2016:40) gäller avseende skydd av dina personuppgifter hos Minutkliniken. Det innebär att det finns en informationssäkerhetspolicy som bl.a. reglerar skydd av personuppgifter (fysiskt och digitalt), behörighetsregler för tillgång till personuppgifter, ändring av uppgifter och utlämning av uppgifter.

 

6. Hur länge sparas mina personuppgifter?

Din patientjournal sparas under 10 år efter det att den sista uppgiften om dig fördes in i patientjournalen. För övriga ändamål (t. ex. hantera bonus) bevaras uppgifterna så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.

 

7. Vilka rättigheter har jag?

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina person­uppgifter.

 

 • Rätt till tillgång

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. re­gis­terut­drag.  Du har därvid rätt att få information om när och var dina uppgifter har behandlats (logguppgifter).

 

 • Begära rättelse

Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter ska rät­tas.

 

 • Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, åter­kalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det be­tyder att om du åter­kallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgif­ter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke. 

 

Från och med den 25 maj 2018 har du även rättigheterna nedan om det följer av gällande data­skydds­lagstiftning.

 

 • Motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning om du har per­sonliga skäl som rör situationen. Vi får dock fort­sätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behand­lingen, om vi har tvingande be­rättigade skäl för behandlingen som överväger integri­tetsintresset.

 

 • Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exem­pelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna, vilket t.ex. gäller din patientjournal.

 

 • Begränsning av behandling

Du har även rätt att be­gära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i vissa fall, t. ex. under utredning av eventuella felaktigheter. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan upp­fylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begrän­sats.

 

 • Dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (da­taportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, om­fattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

 

8. Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har några frågor om eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgif­ter eller i öv­rigt är du välkommen att höra av dig till oss, se nedan för våra kontakt­uppgifter. Vid klagomål har du även rätt att vända dig till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Minutkliniken AB, 559036-7305

Postadress:       Minutkliniken AB, c/o Apotek Hjärtat AB, Svetsarvägen 16, 171 93 Solna
E-post:             info@minutkliniken.se

 

 

Cookies

Minutkliniken använder så kallade cookies på webbplatsen i syfte att analysera flödet av information. Denna information användas sedan till att anpassa och effektivisera innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbplatsen.

Cookies är små filer som lagras på besökarens hårddisk. Vissa cookies kan innehålla personuppgifter eller annan information som kan spåras till en enskild besökare med de flesta cookies sparar generell information från informationsflödet på webbsidan, till exempel information om vilka länkar som besökarna klickar på.

Du som besökare kan själv välja att inaktivera användningen av cookies. Beroende av vilken webbläsare du använder så går du tillväga på olika sätt. Genom att klicka på din webbläsare nedan får du mer information om hur du inaktiverar cookies i din webbläsare.

Google Chrome

Microsoft Windows Explorer

Apple Safari

Mozilla Firefox

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies, dvs. textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för Minutkliniken och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era uppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari och Opera och finns tillgängligt här.

Genom Google Analytics använder vi även cookies till remarketing.  Remarketing innebär intressebaserad annonsering, dvs. att ditt beteende på vår webbsida kan användas för riktade annonser på andra webbplatser. I detta syfte används data från en tredjeparts-cookie. 

Om du önskar att förändra dina inställningar för remarketing eller önskar välja bort cookies som används för intressebaserad annonsering från Google, kan du göra det här.